, -
 

აღრიცხვა და გადახდები

აღრიცხვა და გადახდები


აღრიცხვა და გადახდები


• ურთიერთობა სახელმწიფო სტრუქტურებთან საბუღალტრო და საგადასახადო საკითხებთან დაკავშირებით
• გადასახადების ზუსტი კალკულაცია.
• სახელფასო გაანგარიშებები,უწყისების გამზადება.
• საბუღალტრო ამონაწერებისა და ბრუნვითი უწყისების გამზადება/მიწოდება;
• საშემოსავლო, დღგ-ს, მოგების და ქონების გადასახადების დათვლა - დეკლარირება.
• საბანკო ამონაწერის, სალარო აპარატისა და დამკვეთის მიერ მოწოდებული
ინფორმაციის შეჯერება,დაზუსტება, გადამოწმება.
• შემოსული ზედდებულებისა და ფაქტურების, აღრიცხვა საბუღალტრო პროგრამაში.
• ფიზიკური პირების საშემოსავლო გადასახადის, წლიური დეკლარაციის შედგენა და გაგზავნა;
• ინდ/მეწარმე - ბრუნვისა და გაცემული ხელფასების მიხედვით ყოველთვიური წლიური დეკლარაციის შედგენა - დეკლარირება.
• ზედმეტად, შეცდომით გადახდილი გადასახადების სხვა გადასახადების ანგარიშში ჩათვლისათვის,
საჭირო ფორმების შედგენა და ჩაბარება.
• ინტერნეტ ბანკით ხელფასების, გადასახადებისა და სხვა დავალიანებების გადახდა.
გადახდები ხდება უშუალოდ დამკვეთის მიერ ან მინდობილობით

მის: მ.კოსტავას 21; anageli@mail.ru www.bugalteria.ge www.anageli.ge 555 427 427 ; 322 921 204

საკონტაქტო ტელ

  • 555 427 427
  • 322 921 204

მისამართი

თბილისი

მ. კოსტავას 21

ელ ფოსტა

  • anageli@mail.ru
  • Facebook: anageli
  • skype: anageli
^